Polskie prawodawstwo stawia przed właścicielami oraz zarządcami nieruchomości szereg różnego rodzaju wymogów, w tym między innymi nakłada na nich obowiązek poddawania obiektów okresowym kontrolom stanu technicznego oraz przeglądom budowlanym. Najważniejszym dokumentem szczegółowo precyzującym obowiązki właścicieli oraz zarządców nieruchomości jest ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1974 nr 89 poz. 414).
Zgodnie z przyjętymi przepisami, obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów budynków nie dotyczy jedynie obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, a także budownictwa letniskowego oraz zagrodowego. W pozostałych przypadkach, okresowe przeglądy budowlane powinny być przeprowadzane z następującą częstotliwością (zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane):

  • roczna okresowa kontrola obiektów budowlanych (przynajmniej jeden raz w roku),
  • półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych (co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada),
  • pięcioletnia okresowa kontrola obiektów budowlanych (przynajmniej raz na pięć lat).

Dodatkowo, ustawodawca rozszerza obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości o kontrolę urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
Każdorazowo przeprowadzony przegląd budowlany powinien uwzględniać sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych po wcześniejszej kontroli.

Kontrole stanu technicznego ? kto może je przeprowadzać?

Kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych mogą przeprowadzać wyłącznie te osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz w odpowiednim zakresie (poza kontrolami instalacji elektrycznych, gazowych, piorunochronnych oraz przewodów kominowych).
Z przeprowadzonego przeglądu budowlanego osoba upoważniona do jej wykonania ma obowiązek sporządzić protokół. Jeśli osoba dokonująca kontroli stanu technicznego stwierdzi, że istnieją uszkodzenia bądź braki, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, wówczas zobowiązuje właściwą do tego celu osobę do ich usunięcia (najczęściej właściciela, zarządcę lub użytkownika nieruchomości). Obowiązek ten zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane zostaje potwierdzony przez kontrolującego w specjalnym protokole z kontroli obiektu.

Przeglądy budowlane ? oferta HAGLER Services

Prawidłowo przeprowadzone okresowe kontrole techniczne mają ogromne znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji całego budynku, w związku z tym zapraszamy wszystkich właścicieli oraz zarządców nieruchomości do zapoznania się z naszą ofertą. Rzetelnie sporządzony przegląd budowlany jest także przydatny do planowania remontu poszczególnych elementów obiektu lub całego budynku.
HAGLER Services specjalizuje się w wykonywaniu następujących przeglądów:

  • budowlanych (rocznych ora pięcioletnich),
  • instalacji elektrycznych z pomiarami,
  • instalacji sanitarnych,
  • instalacji przeciwpożarowych,
  • instalacji wentylacji z pomiarami,
  • instalacji gazowych z pomiarami.

Każdy wykonany przez nas przegląd budowlany jest potwierdzany protokołem z załączoną dokumentacją zdjęciową, szczegółowym opisem wad oraz usterek, a także ze sposobami, technologią napraw oraz stopniem pilności wykonania prac.
Nasi specjaliści wykonujący przeglądy budowlane posiadają niezbędne uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie inżynierskie.