W celu zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacyjnych instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz klimatyzacji, należy systematycznie dbać o ich prawidłową konserwację. Dokonywanie okresowych przeglądów oraz przeprowadzanie regularnych czynności serwisowych stanowi podstawę skutecznego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń instalacyjnych.
Konserwacja instalacji ma na celu przede wszystkim utrzymanie sprawności technicznej poszczególnych elementów wchodzących w skład budynku. Szczegóły tego, co powinny objąć działania konserwacyjne precyzuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836). Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest regularne dbanie o kontrolę urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany obiektu.
Konserwacja instalacji wraz z drobnymi naprawami mają na celu utrzymanie budynków, instalacji oraz urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej.

Konserwacja instalacji ? oferta HAGLER Services

W ramach kompleksowych usług technicznej obsługi nieruchomości HAGLER Services oferuje konserwację oraz naprawę wszelkiego rodzaju instalacji znajdujących się na wyposażeniu obsługiwanej nieruchomości. Zakres czynności wykonywanych przez naszych doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników obejmuje przeglądy, obsługę, eksploatację,
a także bieżące naprawy.
Oferujemy nadzór techniczny oraz kompleksową konserwację instalacji:

 • elektrycznych,
 • hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych,
 • oświetleniowych,
 • gazowych,
 • grzewczych,
 • klimatyzacji i wentylacji.

Zakres prac związanych z konserwacją instalacji elektrycznych:

 • wymiana lub uzupełnienie żarówek w oprawach w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, przed wejściami do obiektu, a także w oprawach zainstalowanych na zewnętrznych ścianach budynku,
 • wymiana lub naprawa bezpieczników, główek bezpiecznikowych, a także instalacyjnych wyłączników tablicowych znajdujących się w obwodzie administracyjnym budynku,
 • naprawa i wymiana opraw, wyłączników, przycisków oświetleniowych,
 • wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym obiektu,
 • uzupełnienie brakujących dekli w puszkach elektrycznych oraz telefonicznych,
 • utrzymywanie w sprawności technicznej skrzynek rozdzielczych, przewodów elektrycznych oraz tablic elektrycznych głównych i piętrowych,
 • wychwytywanie przerw i zwarć w instalacjach elektrycznych oraz usuwanie przyczyn wraz z wymianą poszczególnych elementów.

Zakres prac związanych z konserwacją instalacji sanitarnych:

 • sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania wodomierzy,
 • uszczelnianie i utrzymywanie technicznej sprawności wszystkich zaworów wodnych,
 • wymiana niesprawnych zaworów i usuwanie powstałych przecieków na pionach oraz odcinkach wewnętrznej instalacji wodnej w lokalach użytkowych,
 • udrażnianie wywiewek kanalizacji sanitarnej,
 • oczyszczanie oraz udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych,
 • odczyty i plombowanie wodomierzy wraz z powiadamianiem o konieczności ich legalizacji.

Zakres prac związanych z konserwacją instalacji klimatyzacji:

 • czyszczenie filtrów, skraplaczy i parowników,
 • czyszczenie styków podzespołów automatyki oraz elektronicznych systemów sterowania,
 • ocena szczelności układów odprowadzających skropliny,
 • sprawdzanie przewodów i izolacji pod względem różnego rodzaju usterek oraz uszkodzeń mechanicznych,
 • regulowanie parametrów chłodniczych,
 • regulacja automatyki i sterowania dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 • wymiana zużytych lub zanieczyszczonych elementów w razie braku możliwości ich dokładnego wyczyszczenia.