Zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji oraz dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki finansowo-ekonomicznej nieruchomości, a także bezpieczeństwa jej użytkowania oraz eksploatacji. Definicja zarządzania nieruchomościami została wprowadzona w art. 185 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Ogólnie rzecz biorąc, zarządzanie nieruchomościami ma na celu:

 • bieżące administrowanie nieruchomością przez zarządcę, właściciela lub wspólnoty mieszkaniowe,
 • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa energetycznego,
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna, która może wykonywać wyżej wymienione czynności osobiście bądź przy pomocy innych osób realizujących czynności pomocnicze
i działających pod jego bezpośrednim nadzorem, ponosząc za ich działalność pełną odpowiedzialność zawodową określoną w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami.

W skrócie można rzec, że zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu bądź wskazywaniu strategicznych decyzji dotyczących danej nieruchomości. W wielu przypadkach zarządcy, właściciele oraz wspólnoty mieszkaniowe zajmują się również administrowaniem.

Obowiązki zarządcy nieruchomości reguluje art. 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoba ta jest zobowiązana do:

 • stosowania standardów zawodowych i obowiązujących przepisów prawa,
 • kierowania się zasadami etyki zawodowej,
 • wykonywania czynności związanych z zarządzaniem ze szczególną starannością,
 • kierowania się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności zarządzania,
 • stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zarządzanie i administrowanie techniczne nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Większość dużych wspólnot mieszkaniowych posiada własny zarząd, realizując tak zwany ustawowy model zarządzania nieruchomością wspólną. Są jednak i takie jednostki, które decydują się na zawarcie umowy z profesjonalnym zarządcą, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarząd własny wspólnoty mieszkaniowej wcale nie musi składać się z fachowców posiadających specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie.

HAGLER Services to profesjonalny zarządca nieruchomościami oraz administrowania budynkami mieszkalnymi. W ramach świadczonych przez nas usług, zapewniamy bezpośredni oraz stały kontakt właścicieli nieruchomości z osobami odpowiadającymi za administrację budynków, co pozwala na systematyczne realizowanie wszelkich decyzji oraz oczekiwań formułowanych przez naszych klientów.

Główną ideą naszej działalności od samego początku istnienia na rynku jest realizacja potrzeb właścicieli i zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych w kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, obniżania kosztów funkcjonowania obiektu, a także utrzymania porządku i czystości w obrębie posesji.

W ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, realizujemy następujące zadania:

W zakresie spraw organizacyjno-prawnych:

 • prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed organami sądowymi, administracyjnymi oraz innymi placówkami w najważniejszych kwestiach związanych z zarządem nieruchomością,
 • zwoływanie i obsługiwanie zebrań właścicieli lokali,
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie spraw wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz,
 • zawieranie umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

W zakresie obsługi eksploatacyjno-administracyjnej i technicznej:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego wraz z niezbędną dokumentacją techniczną nieruchomości,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń wchodzących w skład budynku,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (między innymi w zakresie konserwacji obiektu, przeprowadzania remontów bieżących, modernizacji/naprawy instalacji, itp.),
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej obiektu: projektowej, powykonawczej oraz bieżącej,
 • zapewnienie prawidłowego użytkowania nieruchomości polegające na systematycznym oraz terminowym prowadzeniu okresowych przeglądów i kontroli technicznych,
 • zapewnienie utrzymania budynku wraz z całą jego infrastrukturą techniczną w należytym stanie technicznym.

W zakresie obsługi finansowo-księgowej:

 • dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej,
 • przeprowadzanie comiesięcznych rozliczeń wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością,
 • ewidencjonowanie kosztów bankowych, odsetek i ustalanie faktycznego stanu funduszu remontowego,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej,
 • windykacja należności.