Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

To jedna z naszych głównych usług. Od wielu lat wspieramy wspólnoty mieszkaniowe w Warszawie, przejmując od nich pełną odpowiedzialność za kompleksowe administrowanie nieruchomością. Pomagamy na trzech płaszczyznach: organizacyjno-prawnej, eksploatacyjno-administracyjnej i technicznej, a także finansowo księgowej. 


W ramach obsługi organizacyjno-prawnej oferujemy:

 • prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli;
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed organami sądowymi, administracyjnymi oraz innymi placówkami w najważniejszych kwestiach związanych z zarządem nieruchomością;
 • zwoływanie i obsługiwanie zebrań właścicieli lokali;
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej;
 • prowadzenie spraw wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz;
 • zawieranie umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

W ramach obsługi eksploatacyjno-administracyjnej i technicznej oferujemy:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego wraz z niezbędną dokumentacją techniczną nieruchomości;
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń wchodzących w skład budynku;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (między innymi w zakresie konserwacji obiektu, przeprowadzania bieżących remontów, modernizacji/naprawy instalacji, itp.);
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej obiektu (projektowej, powykonawczej oraz bieżącej);
 • zapewnienie prawidłowego użytkowania nieruchomości dzięki systematycznemu i terminowemu prowadzeniu okresowych przeglądów i kontroli technicznych;
 • zapewnienie utrzymania budynku wraz z całą jego infrastrukturą w należytym stanie technicznym.

W ramach obsługi finansowo-księgowej oferujemy:

 • dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej;
 • przeprowadzanie comiesięcznych rozliczeń wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością;
 • ewidencjonowanie kosztów bankowych, odsetek i ustalanie faktycznego stanu funduszu remontowego;
 • prowadzenie pełnej księgowości;
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej;
 • windykację należności.
Skontaktuj się z nami