Polityka prywatności

Informacje i dostęp do danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Hagler Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-233), ul. Bema 83, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000107747, NIP: 5213063197, REGON: 016246237
 2. Pani/Pana* dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
 3.  Pani/Pana* dane mogą być przetwarzane jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikających z zawartej umowy.
 4. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom, tylko w celu umożliwienia wykonywania umowy, pracownikom powierzono pisemnie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub wykonywania obowiązków przewidzianych prawa.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 oraz motywy 63 i 64 RODO
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych; art. 16 RODO
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; art. 18 RODO
  4. przenoszenia danych; art. 20 RODO
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. art. 77 RODO
 8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Pani/Pana* dane przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba, że zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Pani/Pana* dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis.Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.